ΕΦΑΡΜΟΓΗ REBATE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 06 Νοέμβριος 2012 08:36

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 196 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REBATE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 1-1-12

 

Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική

διαδικασία καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. » 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.3965/2011 (Α’ 113) αντικαθίσταται ως εξής : «Όσον αφορά στην ̟πληρωμή των συμβεβλημένων ̟προμηθευτών και των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι υπόλοιποι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.» 

4. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.3918/2011 (Α’ 31) καταργείται και οι περιπτώσεις ε) και στ) αναριθμούνται σε δ) και ε) αντίστοιχα. 

5. Στο πρώτο εδάφιο της ̟παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) απαλείφεται η φράση «υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών». 

6. Στην περίπτωση α) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.3918/2011 (Α’ 31) απαλείφεται η λέξη «εμπρόθεσμα» 

7. Η περίπτωση β) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής : «β) Η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 υπόκειται σε αυτοτελή υποχρέωση επιστροφής (rebate) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της αιτούμενης δαπάνης για τα σκευάσματα αυτά». 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 35 του ν.3918/2011 (Α’ 31) μετά τις λέξεις «φαρμακευτικών προϊόντων προς» προστίθεται η φράση «τα φαρμακεία

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» 

9. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6) αντικαθίσταται ως εξής : «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζημιούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 4 έως και 9 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΒ.2. εφαρμόζονται αναδρομικά α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2012.

Πατήστε εδώ για να δείτε το μνημόνιο 3